Polityka prywatności

1. PLIKI COOKIE

Na stronie internetowej serwisu www.skladtechniczny.pl (dalej zwanego Serwisem) stosujemy pliki cookie, by umożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony, w celu analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz oferowania usług od dostawców zewnętrznych.

1.1. Wykorzystywanie plików cookies

1.1.1. Cookies (ciasteczka) to pliki zawierające dane informatyczne, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika SERWISU (np.: komputerze, tablecie, smartfonie, itp.), które usprawniają i ułatwiają korzystanie z zasobów SERWISU.

1.1.2. W ramach Serwisu wykorzystujemy pliki cookies – pozyskane w ten sposób dane mogą służyć:
– diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera
– poprawnemu funkcjonowaniu strony
– analizie naruszeń bezpieczeństwa
– dostarczaniu użytkownikom zawartość najbardziej odpowiadającej ich zainteresowaniom
– modułom wtyczek społecznościowych zamieszczonych na stronie
– zapamiętaniu stanu koszyka lub statusu zalogowanego użytkownika
– do celów statystycznych.

1.1.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

1.1.4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

1.1.5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona.

1.1.6. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności Serwisu.

1.1.4. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies:
– Użytkownicy Serwisu, którzy nie chcą korzystać z plików cookies mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących tych plików w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach stosowanego oprogramowania lub zażądać informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym.
– Szczegółowa instrukcja obsługi plików cookies jest dostępna w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
– Brak odpowiednich zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji na korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu.

1.1.5 Konsekwencje wyłączenia plików cookies:
– Wyłączenie plików cookies nie wpływa na możliwość czytania lub przeglądania treści Serwisu. Może jednak prowadzić do niepoprawnego działania Serwisu lub wystąpienia ograniczeń dostępu do określonych usług oferowanych w ramach tegoż Serwisu.
– W szczególnych przypadkach, jako ciasteczko, może być przechowywany zaszyfrowany klucz sesyjny, którego brak spowoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z Serwisu.

1.2. Odnośniki do serwisów zewnętrznych

Właściciel Serwisu, tj. Skład Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 53/57, 03-816 Warszawa informuje, że Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść lub dostępność informacji na stronach docelowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Serwisie.

1.3. Postanowienia końcowe

1.3.1. Korzystanie z Serwisu i jego zasobów jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności Serwisu.

1.3.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej polityki prywatności, prosimy zatem o regularne sprawdzanie jej treści.

2. OHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE www.skladtechniczny.pl

Ochrona i bezpieczeństwo danych nam udostępnianych są dla nas bardzo ważne. W związku z tym zobowiązujemy się do ochrony prywatności i traktowania danych osobowych, do których uzyskujemy dostęp.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781), a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy czy ustawie o rachunkowości).

Poniżej informujemy Państwa, w jaki sposób Serwis, tj. Skład Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 53/57, 03-816 Warszawa, KRS 0000397752, przetwarza Państwa dane osobowe. Niniejsza informacja jest skierowana do naszych obecnych i byłych  partnerów biznesowych, podmiotów zainteresowanych i potencjalnych przyszłych partnerów biznesowych, a także ich wspólników, przedstawicieli ich organów oraz ich pracowników

Zatem spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

2.1. Administrator danych osobowych (zwany dalej „ADO”)

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Skład Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 03-816 Warszawa przy ul. Chodakowskiej 53/57, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397752, NIP: 1132848360 (zwany dalej: „Spółką”).

2.2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych i kontakt w sprawach danych osobowych

ADO nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce można uzyskać pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 22 213 94 67, lub kierując korespondencję na adres: Skład Techniczny Sp. z o.o., ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa.

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego Państwo zażądacie, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Państwa tożsamość. Jeśli przekażą Państwo swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażą Państwo nam inną preferowaną formę komunikacji.

Informacji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

2.3. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji handlowych oraz w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Oświadczamy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy zgodnie z prawem i zgodnie z uzasadnionym interesem. Nasze uzasadnione interesy obejmują zarządzanie naszą stroną internetową, utrzymanie dostępności i działania strony internetowej, prowadzenie sklepu internetowego, prowadzenia wypożyczalni urządzeń oraz usług wydruku przemysłowego w ramach prowadzenia  działalności gospodarczej przez Spółkę.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

2.4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom:

 • Wszelkim organom administracyjnym, sądom, jednostkom prawa publicznego, jeśli na ADO ciąży taki obowiązek prawny
 • instytucjom udzielającym dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z ADO
 • podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych
 • podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom) dane osobowe na zlecenie administratora, tj.:
  • firmie zajmującej się obsługą płatności internetowych
  • firmie świadczącej usługi informatyczne
  • firmie świadczącej usługi hostingowe
  • firmie świadczącej usługi rachunkowe
  • firmie świadczącej usługi kurierskie
  • dostawcom oprogramowania CRM.

Państwa dane co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Zapewniamy, że każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzać je będzie wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego.

2.5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.

Co do zasady Państwa dane osobowe:

 • będą przechowywane na czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt 2.3.
 • do czasu upływu ustawowych okresów przechowywania i przedawnienia

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

2.6. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę:

 •  Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): W każdej chwili można zażądać informacji o tym, czy wykorzystujemy dane osobowe i jakiego rodzaju, w jakim celu odbywa się przetwarzanie, skąd te dane pochodzą, do jakich odbiorców są przekazywane w razie konieczności oraz jak długo są przez nas przechowywane.
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Jeżeli zauważą Państwo, że dotyczące Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, mogą Państwo w każdej chwili zażądać ich sprostowania. Jeżeli Państwa zdaniem dane są niekompletne, mogą Państwo również zażądać ich uzupełnienia.
  • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Jeśli Państwa zdaniem wykorzystywanie Waszych danych osobowych nie jest już konieczne, odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej lub jest niezgodne z prawem z innych względów, mogą Państwo żądać usunięcia tych danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Zamiast usuwać dane mogą żądać Państwo ograniczenia przetwarzania tych danych, jeśli przetwarzanie to odbywa się niezgodnie z prawem. W szczególności mogą Państwo również żądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli kwestionują Państwo dokładność danych lub sprzeciwić się ich wykorzystaniu.
  •  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): W odniesieniu do danych osobowych, które podał sam użytkownik i które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, możecie Państwo zażądać udostępnienia tych danych w postaci ustrukturyzowanej, powszechnie wykorzystywanej i przystosowanej do odczytu przez maszyny. Możecie Państwo również zażądać przesłania tych danych bezpośrednio do innego administratora.
  • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): W przypadku wystąpienia podstaw dotyczących konkretnej sytuacji, które uniemożliwiają korzystanie z Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas z zachowaniem równowagi interesów stron, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu tych danych. Jeśli Państwa dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim, zawsze macie Państwo prawo do sprzeciwu.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): Jeżeli Państwa zdaniem doszło do naruszenia Waszych praw dotyczących danych osobowych, macie Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W szczególności możecie się Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca zaistnienia domniemanego naruszenia.

2.7. Zautomatyzowany system przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2.8. Informacja  o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji handlowych.

3. NEWSLETTER

3.1. Istnieje możliwość zapisania się na nasz Newsletter. Jeżeli zamówią Państwo subskrypcję naszego newslettera, używając wskazanego adresu e-mail będziemy dostarczać do Państwa dodatkowe informacje o naszych produktach i usługach, które mogą Państwa zainteresować.

3.2. Aby zapisać się na nasz Newsletter należy wpisać swój adres email w okienku subskrybcji, dostępnym na www.skladtechniczny.pl oraz na www.sklep.skladtechniczny.pl lub wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera podczas prowadzonych przez nas akcji marketingowych.

3.3. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszego Newslettera, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować ze subskrypcji. W tym celu należy wpisać w formularzu kontaktowym dostępnym na www.skladtechniczny.pl informację o rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

4.1. Za każdym razem, gdy pozyskujemy dane osobowe przechowujemy takie dane na specjalnie chronionych serwerach. Dostęp do tych serwerów jest ograniczony do upoważnionych pracowników.

4.2. Aby zapobiec utracie lub nieprawidłowemu wykorzystaniu danych, podejmujemy szeroko wszelkie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, które są poddawane regularnej kontroli i dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy technicznej.

4.3. Jednak przypominamy, że struktura Internetu oznacza, iż inne osoby lub instytucje, za które nie ponosimy odpowiedzialności, mogą nie przestrzegać przepisów o ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych.

4.4 Administrator podejmuje wszelkie potrzebne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zasobach  Administratora. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 1. Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu.
 2. Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz  poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu.
 3. Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

5. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek z różnych serwisów społecznościowych. Wtyczki te stanowią funkcje odpowiednich portali społecznościowych, za pośrednictwem których możecie Państwo na przykład udostępniać treści z naszej strony internetowej swoim znajomym lub kontaktom w portalach społecznościowych lub polecać te treści innym osobom. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać po logo odpowiedniego portalu.

Używamy wtyczek od następujących operatorów portali społecznościowych: Facebook, Xing, Instagram i LinkedIn.

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarach takich jak: produkty chemiczne do elektroniki i elektrotechniki (lakiery, impregnaty, zalewy, kleje uszczelniacze), do mechaniki (oleje, smary, pasty antyzatarciowe, środki antykorozyjne) oraz systemy do zarządzania okablowaniem (opaski kablowe, uchwyty i elementy mocujące, koszulki termokurczliwe, rury karbowane, oploty ochronne, oznaczniki do kabli i przewodów, etykiety samoprzylepne, drukarki termotransferowe, pistolety do zaciągania opasek kablowych). Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Skład Techniczny Sp. z o.o.
ul. Chodakowska 53/57
03-816 Warszawa
tel. +48 22 213 94 67
biuro@skladtechniczny.pl

Firma

Copyright © 2024 SkładTechniczny.

Projekt i realizacja Conor.pl

cropped logotyp nobg small

Skład Techniczny Sp. z o.o.

+48 22 213 94 67
ul. Chodakowska 53/57,
03-816 Warszawa